Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani

NOWE UPRAWNIENIA
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niktórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz 1726) wprowadzone zostały między innymi kolejne uprawnienia dla weteranów i weteranów poszkodowanych:
"Art.30a 1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będącychw zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1. jest legitymacja weterana, weterana poszkodowanego".

Dodatkowo informujemy, że w dniu 01.10.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Koszalińską a kołem terenowym nr 18 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Koszalinie w myśl którego Uczelnia zobowiązuje się do udzielenia rabatów za czesne dla osób chcących podwyższać swoje kwalifikacje a mające status Weterana Poszkodowanego w wysokości 15% a Weterana w wysokości 10%
Informacje szczegółowe pod adresem e-mail - skmponz18@gmail.com

Informacje o procedurze uzyskania statusu weterana można uzyskać :
p. Agnieszka BIEGUŃSKA
tel. 261 474 711
Pełne informacje dotyczące problematyki weteranów można uzyskać na stronie: 
http://centrum-weterana.mon.gov.pl/

Dyżury telefoniczne Zespołu Wsparcia Weteranów 
tel. 261 842 074
e-mail: centrumweterana@wp.mil.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.):

„Art. 2. Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem”, może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa:

a)    nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo

b)    łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;

2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Art. 3. Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.”

PORADNIK WETERANA - POBIERZ

 

 

 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP