Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wymaganymi dokumentami. 

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są:

 • predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej albo w ośrodku szkolenia, na potrzeby określonego korpusu;
 • motywacje do pełnienia służby przygotowawczej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna. Komisja ta sporządza z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające wykaz osób, które uzyskały rekomendację w sprawie powołania do służby przygotowawczej, oraz wykaz osób, które rekomendacji nie uzyskały, ze wskazaniem przyczyn.

Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji kieruje:

1) osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

a)    wojskowej komisji lekarskiej

- w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby,

b)    wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

2) pozostałe osoby do:

a) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej,

b) wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby.

Wojskowy Komendant Uzupełnień umarza postępowanie prowadzone w sprawie powołania osoby do służby przygotowawczej w przypadku:

 • negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • niestawienia się do wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub na rozmowę kwalifikacyjną, w określonym terminie i miejscu.

JAK WYGLĄDA POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą karty powołania.

W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej oraz zwolnienia z niej, a w przypadku pełnienia jej w kilku okresach – również terminy stawienia się do niej i zwolnienia z niej w danym okresie.

Kartę powołania do służby przygotowawczej i wezwanie do pełnienia jej w drugim okresie wojskowy komendant uzupełnień doręcza osobie powołanej do tej służby nie później niż na czternaście dni przed dniem stawienia się do służby przygotowawczej.

O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do pełnienia jej, w tym również pełnienia jej w kilku okresach, wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia:

1)    komendanta;

2)    pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do służby przygotowawczej;

3)    rektora szkoły wyższej – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach osoby będącej studentem.

Osobie powołanej do służby przygotowawczej, która z uzasadnionych przyczyn nie stawiła się do tej służby w terminie i miejscu określonych w karcie powołania, wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania i, w miarę możliwości, wyznacza inny najbliższy termin.

Osobę, która nie stawiła się do pełnienia drugiego okresu służby przygotowawczej lub gdy wystąpiły okoliczności wyłączające możliwość pełnienia tej służby w drugim okresie, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, z dniem uchylenia wezwania albo powzięcia informacji o wystąpieniu takiej okoliczności.

 

NA CZYM POLEGA SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Komendant zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o stawieniu się albo niestawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby przygotowawczej.

Ochotnik posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

Osobę, która stawiła się do pełnienia służby przygotowawczej, w tym do pełnienia jej w drugim okresie, przyjmuje się do szkoły wojskowej albo do ośrodka szkolenia.

Przyjęcie osoby do szkoły wojskowej albo do ośrodka szkolenia obejmuje:

 • potwierdzenie jej tożsamości;
 • ujęcie jej w ewidencji szkoły wojskowej albo ośrodka szkolenia;
 • przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;
 • wydanie umundurowania i wyekwipowania;
 • określenie specjalności wojskowej;
 • przydzielenie pododdziału;
 • nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;
 • dopełnienie obowiązku meldunkowego;

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego – jeżeli kształcą się na oficera
 • kadeta – jeżeli kształcą się na podoficera
 • elewa – jeżeli kształcą się na szeregowego.

Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry. Dlatego obejmuje kształcenie podstawowe oraz kształcenie specjalistyczne ( w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów). Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowując, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Ta uroczystość odbywa się już po trzech tygodniach od rozpoczęcia kształcenia.

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:

1)    końcowy – kształcący się na szeregowego;

2)    na podoficera – kształcący się na podoficera;

3)    na oficera – kształcący się na oficera.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej, komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

 

NA CZYM POLEGA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA  DLA STUDENTÓW PEŁNIONA W KILKU OKRESACH?

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.

Służba przygotowawcza pełniona w kilku okresach na potrzeby korpusu podoficerów przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych i realizowana jest w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Powołanie do służby może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się i powołanie warunkuje jej ukończeniem w czasie studiów.

Studenci szkół wyższych ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załączają również zaświadczenie szkoły wyższej.

Służbę przygotowawczą dla studentów, pełni się w dwóch okresach, z tego:

1)    w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy – okres ten przeznaczony jest na szkolenie podstawowe;

2)    w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy – w czasie tego okresu kadeci odbywają szkolenie specjalistyczne (łącznie z praktyką dowódczą w jednostce wojskowej).

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadetów do dowodzenia drużyną.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania. W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej ora zwolnienia z niej, a w przypadku pełnienia jej w kilku okresach – również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.

Na potrzeby służby przygotowawczej w kilku okresach wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia osobę powołaną do tej służby o terminie rozpoczęcia drugiego okresu pełnienia tej służby, wzywając ją do stawienia się w określonym terminie i miejscu do pełnienia tej służby w drodze wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant szkoły mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) – z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.

PODSTAWY PRAWNE

Dz.U.2019.1541

Dz.U.2015.449

Dz.U.2015.1503

Dz.U.2015.1318

Dz.U.2020.572

Dz.U.2015.1478

    Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej 

 (wnioski przesyłane elektronicznie TYLKO poprzez profil zaufany ePUAP)

Powołanie do służby przygotowawczej                 

  Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus, w którym chciałby odbyć szkolenie

  Informacje szczegółowe na temat naboru do służby przygotowawczej można otrzymać osobiście w WKU w Szczecinku – pokój nr 7

 lub pod numerem telefonu 261 474 713

 

Filmy

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP