Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały mobilizacyjne
Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych służy zapewnieniu w czasie pokoju ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych w czasie wojny.

Przydziały mobilizacyjne umożliwiają wyznaczenie żołnierzy rezerwy na stanowiska wojskowe, natomiast pracownicze przydziały mobilizacyjne umożliwiają przeznaczenie osób do objęcia stanowisk pracowniczych określonych etatem czasu „W” (do świadczenia pracy na rzecz jednostki wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny).

Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest czynnością administracyjno-prawną, wobec tego organ realizujący tę czynność opiera się na przepisach prawnych dających podstawę jej realizacji – art. 59a ust 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 roku poz. 1534 z późn. zm.).

Wojskowy komendant uzupełnień – właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego żołnierza rezerwy albo osoby – jest organem uprawnionym do nadania przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego. Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej.

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają wymagane kryteria merytoryczne i formalne do zajmowania przewidzianych dla nich stanowisk. W tym przede wszystkim:
• posiadają właściwe wyszkolenie wojskowe, lub kwalifikacje (wojskowe, cywilne) odpowiadające określonej specjalności wojskowej, wynikającej z opisu stanowiska służbowego;
• spełniają wymogi dotyczące stanu zdrowia, wieku (oficerowie i podoficerowie do 63 roku życia, szeregowi do 55 roku życia).

Natomiast pracownicze przydziały mobilizacyjne można nadać żołnierzom rezerwy lub osobom bez przeszkolenia wojskowego.

Żołnierz rezerwy, lub osoba, która dostała wezwanie z Wojskowej Komendy Uzupełnień obowiązana jest do:
• osobistego stawienia się w terminie i miejscu określonym w wezwaniu;
• powiadomienia niezwłocznie organu wzywającego o niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu ustalenia nowego terminu stawiennictwa.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie zgłasza się w określonym miejscu i terminie na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 3 ustawy.

UWAGA!

Żołnierz rezerwy, a także osoba posiadająca nadany przydział mobilizacyjny, albo pracowniczy przydział mobilizacyjny, zobowiązany jest powiadomić wojskowego komendanta uzupełnień o:
• zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
• wyjeździe za granicę trwającym co najmniej sześć miesięcy i powrocie z tego pobytu;
• adresie korespondencyjnym, zmianie numeru telefonu.


Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Szczecinku
pokój Nr 202, telefon 261 474 702, 261 474 705 i 261 474 731
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP