Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA POWOŁANIA

1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na adres ich zamieszkania, który ustala, czy spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych na administrowanym terenie pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), do zawodowej służby wojskowej.

3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy zainteresowani wyrażą wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.

4. Następnie wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia.

6. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe po otrzymaniu zgody wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1) zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

7. Po uzyskaniu zaświadczenia, zainteresowani składają w wojskowej komendzie uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz dołączają nw. dokumenty*:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na stanowisko;
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1;
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku służbowym (np. prawo jazdy, uprawnienia elektryczne itp.)

    Ponadto do wniosku dołączyć można opinie z przebiegu służby wojskowej (np. z zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej, ćwiczeń rotacyjnych lub z odbytego przeszkolenia wojskowego).

8. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów kieruje zainteresowanych do właściwej wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

9. Po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy organ wojskowy, kandydaci podpisują w wybranej jednostce wojskowej kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej, a następnie otrzymują od wojskowego komendanta uzupełnień skierowanie w celu pełnienia służby.

1) art. 17a ust. 1. Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.

 

 *kopię dokumentów (po okazaniu oryginałów) może uwierzytelnić organ wojskowy (m. in. WKU), który przyjmuje dokumenty od żołnierza rezerwy lub ososby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku

pokój Nr 3 lub poprzez kontakt telefoniczny 261 474 720

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP