Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA POWOŁANIA

1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych na administrowanym terenie pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), do zawodowej służby wojskowej.

3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), wyrażą wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.

4. Następnie wojskowy komendant uzupełnień ustala z żołnierz rezerwy (osobą o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1) oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia.

5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki informuję żołnierza rezerwy (osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1) oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu takiej zgody lub braku takiej zgody.

6. Po uzyskaniu informacji o otrzymaniu zgody, żołnierz rezerwy lub osoba o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), składają do wojskowego komendanta uzupełnień w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz dołączają nw. dokumenty:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;*
 • oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowania karnego;
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa
  w art. 17a ust. 1 ustawy1);
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku służbowym (np. prawo jazdy, uprawnienia elektryczne itp.)*

 

W uzasadnionych przypadkach organ wojskowy może wezwać żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa art. 17a ust. 1 ustawy1), do dostarczenia na potrzeby procesu powołania do zawodowej służby wojskowej innych dokumentów niż wymienione powyżej.

8. Wojskowy Komendant Uzupełnień po analizie dokumentów kieruje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa art. 17a ust. 1 ustawy1) do właściwej wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy organ wojskowy, kandydaci podpisują w wybranej jednostce wojskowej kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej, a następnie otrzymują od wojskowego komendanta uzupełnień skierowanie w celu pełnienia służby.

Ponadto wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może również złożyć żołnierz odbywający służbę przygotowawczą na potrzeby korpusu szeregowych, spełniający warunki do powołania do tej służby.

W tym przypadku procedura powołania wygląda następująco:

 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych stanowisk służbowych, na których mógłby pełnić zawodową służbę wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udostępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, po wyrażeniu przez żołnierza woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym niezwłocznie informuje o tym organ właściwy do wyznaczenia tego żołnierza na  to stanowisko służbowe lub wskazanego przez ten organ dowódcę jednostki wojskowej i ustala z tym organem lub wskazanym przez niego dowódcą termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy. 
 3. Rozmowę z żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanówko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.
 4. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgodny na możliwość wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe po powołaniu go do zawodowej służby wojskowej.
 5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódcy jednostki wojskowej informuje żołnierza, dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe lub braku takiej zgody.
 6. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej żołnierz pełniący czynną służbę wojskową składa do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.
 7. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojską niezwłocznie po złożeniu wniosku przez żołnierza kieruje go do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia aktualnej zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie barku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 8. W przypadku gdy żołnierz pełniący czynną służbę wojskową złożył wniosek
  o powołanie do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni tę służbę, i nie został powołany do zawodowej służby wojskowej przez zakończeniem służby czynnej, dowódca ten przekazuje ww. wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień oraz informuje o tym tego żołnierza.

 

 

1) art. 17a ust. 1. Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.

 *kopię dokumentów (po okazaniu oryginałów) może uwierzytelnić organ wojskowy (m. in. WKU), który przyjmuje dokumenty od żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku

pokój Nr 3 lub poprzez kontakt telefoniczny 261 474 720

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP