Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej i określonych  na wypadek wojny, jeżeli:

1. w przypadku żołnierzy rezerwy - nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2. w przypadku pracowników - zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej i określonych  na wypadek wojny;

3. w przypadku osób nie będących pracownikami - zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki.

Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, do właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej wojskowego komendanta uzupełnień.

Wojskowy komendant uzupełnień, w porozumieniu z dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje pracownikom:

1. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w której są zatrudnieni;

2. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowa w której są zatrudnieni.

W przypadku nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wskazane powyżej wojskowy komendant uzupełnień może zwrócić się do kierowników powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. W tym przypadku w oparciu o uzyskane dane oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, w porozumieniu z zainteresowanym dowódcą jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej, a dowódca jednostki stwierdza w rozkazie dziennym podległej mu jednostki.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny uchyla się, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:

1. jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny;

2. została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;

3. utraciła obywatelstwo polskie;

4. wyjechała na stałe za granicę;

5. spełnia przesłanki, o których mowa w art. 59a ust. 3 pkt 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 listopadaa 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;

6. zmieniła miejsce zamieszkania poza obszar będący we właściwości miejscowej wojskowego komendanta uzupełnień;

7. została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej na jego wniosek albo wniosek osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach, uchylić pracowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

W przypadku uchylaenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:

1. niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej;

2. odbiera od osoby, której uchylono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokólarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej Dz.U.z 2004r. Nr 115, poz.1199 z późn. zm

 

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Szczecinku pokój nr 102 telefon nr 261 474 731

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP