Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa
Okresowa służba wojskowa - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Może być uruchamiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do czterdziestu ośmiu miesięcy.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
Wniosek o powołanie do okresowej służby wojskowej - kliknij
Kwestionariusz osobowy kandydata - kliknij

Akty prawne normujące funkcjonowanie i pełnienie okresowej służby wojskowej
  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej;
  3. Decyzja Nr 34/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie organizacji i planowania okresowej służby wojskowej.


Szczegółowe informacje dot. okresowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinku
w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu 261 474 719
 
 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP