Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenia o ochronie danych)- dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku z siedzibą:

ul. Kościuszki 55, 78-400 Szczecinek

Telefon służbowy 261 47 47 00 

e-mail: z.urbaniak@ron.mil.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczony pracownik Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku p. Karolina Konieczna:

Telefon służbowy 261 47 47 07

e-mail:ka.konieczna@ron.mil.pl

Na podstawie art. 49 ust. 2d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowy Komendant Uzupełnień może przetwarzać dane osobowe bez zgody osoby, której dotyczą dane.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

- prawa do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podsawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

     
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP