Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

Narodowe Siły Rezerwowe to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych  i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony.

Do wniosku załącza się:
- odpis, uwierzytelniona kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub zaświadczenie ze szkoły, jeśli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
- uwierzytelniona kopię, lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.

Wniosek o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

         ePUAP

 

PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 
Wzmocnienie potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w: 
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • ochronie mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa

Informacje szczegółowe na temat naboru do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  można otrzymać osobiście w WKU w Szczecinku – pokój nr 7 lub telefonicznie nr 261 474 716

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP