Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej przeznaczony głównie dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają zostać żołnierzami zawodowymi. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. 

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą.

Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • w wieku co najmniej osiemnastu lat i z wykształceniem:
 • co najmniej wyższym – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, zgodnie z art. 58 ust. 3a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

JAKIE PIERWSZE KROKI BY ODBYĆ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa WNIOSEK do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy , załączając do niego następujące dokumenty:

 • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem  zaufanym ePUAP.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa powyżej.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej 

GDZIE PEŁNI SIĘ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą w korpusie:

 • oficerów - uczelnie wojskowe;
 • podoficerów - szkoły podoficerskie;
 • szeregowych - ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych.

 

 

 
Lp. Nazwa dokumentu Rodzaj
oprogramowania
1. Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

 

2. Ankieta na potrzeby założenia ewidencji wojskowej

 

 (wnioski przesyłane elektronicznie TYLKO poprzez profil zaufany ePUAP)

Powołanie do służby przygotowawczej                 

 

Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus, w którym chciałby odbyć szkolenie

 

 

 

Informacje szczegółowe na temat naboru do służby przygotowawczej można otrzymać osobiście w WKU w Szczecinku – pokój nr 7

lub pod numerem telefonu 261 474 713

Filmy

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP