Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

• jednodniowe;
• krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
• długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
• rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

• żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
• żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sił zbrojnych;
• osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sił zbrojnych.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 950) do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się: żołnierzy rezerwy w trybie:

• natychmiastowego stawiennictwa,
• ochotniczym,
• zwykłym;

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

• ochotniczym,
• zwykłym.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

 

STAWKI UPOSAŻENIA ZA KAŻDY DZIEŃ ĆWICZEŃ

 

STAWKI DZIENNE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM, ORAZ WEDŁUG POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

 

Lp.

Stopień wojskowy

Procent stawki najniższego

uposażenia zasadniczego

żołnierza zawodowego

Stawka dzienna

1

generał (admirał)

13,4

550,74 zł

2

generał broni (admirał floty)

11,2

460,32 zł

3

generał dywizji (wiceadmirał)

9,6

394,56 zł

4

generał brygady (kontradmirał)

7,9

324,69 zł

5

pułkownik (komandor)

7

287,70 zł

6

podpułkownik (komandor porucznik)

5,9

242,49 zł

7

major (komandor podporucznik)

5,1

209,61 zł

8

kapitan (kapitan marynarki)

4,5

184,95 zł

9

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

174,68 zł

10

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,2

172,62 zł

11

starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

162,35 zł

12

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

158,24 zł

13

chorąży (chorąży marynarki)

3,7

152,07 zł

14

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,6

147,96 zł

15

starszy sierżant (starszy bosman)

3,5

143,85 zł

16

sierżant (bosman)

3,45

141,80 zł

17

plutonowy (bosmanmat)

3,35

137,69 zł

18

starszy kapral (starszy mat)

3,3

135,63 zł

19

kapral (mat)

3,25

133,58 zł

20

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

121,25 zł

21

szeregowy (marynarz)

2,85

117,14 zł

  

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 j.t.), w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
 1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 3. lekarza dentysty,
 4. szpitala
 1. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 j.t.), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

 W PRZYPADKU NIE STAWIENIA SIĘ NA WEZWANIE (KARTA POWOŁANIA)

 1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).
 2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Osoba powołana do czynnej służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy), stawiając się do niej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania zabiera ze sobą tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, nr konta bankowego, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg służby wojskowej.

Wskazane jest, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (przybory toaletowe, bieliznę osobistą).

 

 

Pobierz "Wniosek o chęci powołania na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym."

Pobierz "Odwołanie od odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy".

 

 

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinku
pokój Nr 201, telefon 261 474 705
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP