Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

BIP

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku realizuje wnioski o udzielenie informacji publicznej wyłącznie w zakresie dotyczącym działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony w dowolnej formie: telefonicznie, pocztą, mailem, faksem lub dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać dane wnioskodawcy w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiedzi. Natomiast wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej musi zawierać dane określone we wzorze wniosku, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 94).

W przypadku gdy żądane informacje w ocenie jednostki organizacyjnej nie stanowią informacji publicznej, powiadamia się o tym wnioskodawcę.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Terminy:
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Dane do korespondencji:
Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
ul. Kościuszki 55
78-400 Szczecinek

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP