Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wkuszczecinek.wp.mil.pl.

Data publikacji

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19 marca 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

· pochodzą z różnych źródeł;

· zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

· zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Agnieszka LIS, adres poczty elektronicznej wkuszczecinek@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 474 707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

· dane osoby zgłaszającej żądanie;

· wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi;

· oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku mieści się przy ul. Kościuszki 55, 78-400 Szczecinek ((budynek obejmuje parter, pierwsze i drugie piętro).

Budynek ogrodzony jest metalowym płotem z wejściem od ul. Kościuszki. Furtka otwarta jest dla interesantów w godzinach pracy WKU.

Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny budynku WKU, nie jest on całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, którymi można wjechać na wyższe piętra ani toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku znajduje się domofon. Po wejściu należy pokonać sześć stopni schodów, które są przeszkodą architektoniczną.

Kontrolą osób wchodzących oraz wychodzących na teren WKU zajmuje się Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna SUFO.

Osoby odwiedzające WKU nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantom cały czas towarzyszą osoby przyjmujące. Na teren WKU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku WKU nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku WKU nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Pracownicy WKU nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numer telefonu: 261 474 707.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

    
  • BIP