Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 stycznia 2021
SZKOŁY PODOFICERSKIE

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu poprzez ukończenie służby kandydackiej w szkole podoficerskiej.

O powołanie do szkoły podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca orzeczoną zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

 

Osoba zainteresowana powołaniem do szkoły podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

 

Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 


Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

 


Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 


Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

 

W 2021 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów ze środowiska cywilnego prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennejw Ustce oraz w Szkole Podoficerskie SONDA w Zegrzu i Toruniu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, w następujących terminach:

- do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – do dnia 4 czerwca 2021 r.;
- do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – do dnia 29 października 2021 r.;
- do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce - do dnia 5 kwietnia 2021 r.;
- do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu - do dnia 4 czerwca 2021 r.

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP