Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 lutego 2021
Legia Akademicka

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do studentów, zarówno kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie. Obecnie trwa IV edycja programu. W tym roku pojawi się dodatkowo moduł oficerski, który w całości razem z częścią teoretyczną zrealizuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. 

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania. Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 51 dni, z których 40 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 11 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego oraz dostarczeniu dyplomu magistra każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. 

Dla kogo?

Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka) musisz: 

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
 • przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym). 

Możesz realizować szkolenie w poszczególnych modułach, jeśli:

 • podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Część praktyczna poprzedzona jest częścią teoretyczną (ok. 30 godzin lekcyjnych, w czasie i trybie ustalonym przez uczelnię, na której złożysz wniosek). Z części teoretycznej zwolnieni są absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część  praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
 • podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerskiego na część teoretyczną w uczelni i część      praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala;
 • oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta;

 Jak aplikować?

 Jak zgłosić się do programu Legia Akademicka w paru krokach: 

MODUŁ PODSTAWOWY: 

 • sprawdź, czy Twoja uczelnia przystąpiła do programu Legia Akademicka. Jeśli nie, możesz złożyć wniosek na dowolnej uczelni, która przystąpiła do programu;
 • porozmawiaj z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia
 •  czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni. 

MODUŁ PODOFICERKI: 

 • jeśli realizujesz go zaraz po module podstawowym, nie musisz składać nowego wniosku;
 • jako szeregowy bądź starszy szeregowy rezerwy skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na wybranej uczelni;
 • złóż wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni. 

MODUŁ OFICERSKI:  

 • uzupełnij wniosek o przyjęcie na zajęcia;
 • do wniosku załącz oświadczenie RODO i dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje;
 • zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z ankietą kwalifikacyjną
 • dokumenty wyślij pocztą tradycyjną na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA
 • po analizie wniosków komisja kwalifikacyjna zaprosi 70 osób z najwyższą liczbą punktów do drugiego etapu rekrutacji, który wyłoni ostateczne grono 50 osób zakwalifikowanych do modułu oficerskiego. 

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinku pokój Nr 3, telefon 261 474 719

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku
Kościuszki 55
78-400 Szczecinek
tel. 261474740
fax. 261474751
wkuszczecinek@ron.mil.pl

  
 • BIP